Kodeks postępowania biznesowego

  

KODEKS

POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

ZASADY KODEKSU POSTĘPOWANIA

WPROWADZENIE


Firma SPRING-WAD cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami. Powodzenie w prowadzeniu działalności zależy od zyskania i utrzymania zaufania klientów, pracowników, administracji i opinii publicznej. 
OGÓLNE ZASADY


Firma SPRING-WAD:

– respektuje prawo i przepisy każdego kraju, w którym działa;

– wciela zasady tego kodeksu w kluczowych procesach, swoich decyzjach i działaniach.WYMAGANIA WOBEC PARTNERÓW GOSPODARCZYCH


Firma preferuje we współpracy tych dostawców, konsultantów, dystrybutorów i innych partnerów gospodarczych, którzy również wyznają zasady spisane w niniejszym Kodeksie postępowania. Firma zachęca swoich partnerów gospodarczych do stosowania norm postępowania zbieżnych z zasadami niniejszego Kodeksu postępowania.

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ


Wszystkie transakcje finansowe muszą być raportowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami księgowości, zaś w dokumentach księgowych każda transakcja musi być opisana w sposób prawidłowy i niewprowadzający w błąd, co do jej charakteru. Firma SPRING-WAD przedstawia raporty w sposób przejrzysty, zgodny z prawdą i terminowy, aby przedstawiały one prawdziwy obraz jej sytuacji.
KORUPCJA


Firma SPRING-WAD nie uczestniczy w żadnych praktykach korupcyjnych ani ich nie popiera.

Pracownicy Firmy SPRING-WAD nie mogą oferować klientom, potencjalnym klientom, dostawcom, konsultantom, rządom, organom rządowym bądź przedstawicielom tychże żadnych nagród ani korzyści, które byłyby naruszeniem obowiązującego prawa i ogólnie akceptowanych, surowszych niż obowiązujące prawo, zasad postępowania w działalności gospodarczej, w celu uzyskania lub utrzymania kontraktu albo zdobycia innej niezasłużonej przewagi.

Pracownikom Firmy SPRING-WAD nie wolno przyjmować od strony trzeciej jakichkolwiek korzyści majątkowych, podarunków lub innego rodzaju wynagrodzenia, które mogłoby wpłynąć w sposób rzeczywisty lub pozorny na obiektywizm podejmowanych decyzji.KONFLIKTY INTERESÓW


Wszyscy pracownicy Firmy SPRING-WAD powinni prowadzić swoją działalność prywatną oraz wszelką inną działalność zewnętrzną, a także sprawy finansowe w sposób niebudzący podejrzeń zaistnienia konfliktu z interesem firmy SPRING-WAD. Prywatne interesy pracowników nie mogą wpływać na ich decyzje lub działania podejmowane podczas pełnienia funkcji przedstawiciela Firmy ani wzbudzać takich podejrzeń.
ZASOBY I MAJĄTEK FIRMY


Zasobami i majątkiem Firmy SPRING-WAD można posługiwać się wyłącznie do celów służbowych. Zasobami i majątkiem firmy nie można posługiwać się w celu uzyskania osobistych zysków, w nieuczciwych celach lub w jakikolwiek inny niewłaściwy sposób.
OPODATKOWANIE


Firma SPRING-WAD respektuje prawo i przepisy podatkowe każdego kraju, w którym działa. Jeśli przepisy podatkowe nie dają wyraźnej wykładni postępowania, należy się kierować zasadami ostrożności i przejrzystości finansowej.
OFERTA DLA KLIENTÓW


Firma SPRING-WAD pilnuje, aby jej produkty spełniały wszystkie obowiązujące wymagania.

Firma projektuje produkty i świadczy usługi kładąc nacisk na najważniejsze wartości, jak: jakość, bezpieczeństwo i dbałości o środowisko naturalne.MARKETING I SPRZEDAŻ


Firma SPRING-WAD rzetelnie przedstawia swoje produkty i usługi i spełnia wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących praw i przepisów. Firma SPRING-WAD nie składa fałszywych deklaracji ani nie udziela wprowadzających w błąd informacji dotyczących swoich produktów lub ich parametrów, w tym ich atrybutów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
UCZCIWA KONKURENCJA


Firma SPRING-WAD konkuruje w sposób uczciwy. Nie wymienia informacji ani nie zawiera umów lub porozumień z konkurentami, klientami lub dostawcami w sposób, który miałby niewłaściwy wpływ na rynek. Firma SPRING-WAD zdobywa informacje o konkurentach wyłącznie legalnymi metodami.
ZAANGAŻOWANIE POLITYCZNE


Firma SPRING-WAD zachowuje neutralność w stosunku do partii politycznych oraz kandydatów ubiegających się o urząd publiczny. Ani nazwy, ani majątek firm wchodzących w skład Firmy SPRING-WAD nie mogą być wykorzystywane w celu promocji interesów partii politycznych lub kandydatów ubiegających się o urząd publiczny.

ZASADY PRAW CZŁOWIEKA I SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ

PRAWA CZŁOWIEKA


Firma SPRING-WAD popiera i szanuje zasadę nakazującą ochronę praw człowieka, uznanych przez społeczność międzynarodową i zapewnia nieuczestniczenie w działaniach stanowiących pogwałcenie praw człowieka.
NIEDYSKRYMINOWANIE PRACOWNIKÓW

Wszyscy pracownicy mają równe szanse stosownie do swoich kompetencji, doświadczenia i wyników oraz bez względu na płeć, rasę, religię, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, pochodzenie społeczne lub etniczne.

Wszyscy pracownicy są traktowani z szacunkiem. Nie toleruje się dyskryminacji, molestowania fizycznego lub werbalnego ani żadnych karalnych gróźb.WARUNKI W MIEJSCU PRACY


Wszyscy pracownicy Firmy SPRING-WAD mają zapewnione warunki pracy zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
PRACA PRZYMUSOWA


Firma SPRING-WAD nie angażuje się w żadne praktyki pracy przymusowej, obowiązkowej lub niewolniczej i nie czerpie z nich korzyści oraz nie żąda od pracowników żadnej kaucji w postaci depozytu pieniężnego lub zatrzymania dokumentów tożsamości.

Pracownicy mogą wedle własnej woli zrezygnować z zatrudnienia pod warunkiem złożenia wymówienia w terminie i trybie określonym przez przepisy i zawartą umowę.PRACA DZIECI


Nie toleruje się pracy dzieci. Nie mogą być zatrudniane osoby podlegające z racji wieku obowiązkowi szkolnemu, a w żadnym razie mające mniej niż 15 lat.
SWOBODA ZRZESZANIA


Firma SPRING-WAD szanuje prawo wszystkich swoich pracowników do przystępowania do zrzeszeń reprezentujących ich interesy jako pracobiorców, organizowania się i negocjowania umów zbiorowych oraz indywidualnych. Firma respektuje uznane związki zawodowe. Równocześnie jest respektowane prawo pracownika do niewstępowania do związku zawodowego.


Firma SPRING-WAD informuje pracowników i stosowne organy administracji publicznej o większych zmianach w swojej działalności w zakresie wymaganym przez prawo.
GODZINY PRACY I WYNAGRODZENIE


Firma SPRING-WAD respektuje obowiązujące prawo, umowy i przyjęte zwyczaje dotyczące godzin pracy oraz wynagrodzenia.

ZASADY ŚRODOWISKOWE

EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW


Produkty i procesy Firmy SPRING-WAD są projektowane w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie energii, zasobów naturalnych i surowców oraz zminimalizowanie ilości odpadów i produktów ubocznych.
ZASADA ZAPOBIEGANIA


Firma SPRING-WAD unika materiałów i metod będących źródłem zagrożenia środowiska naturalnego i zdrowia, gdy są dostępne możliwe do zastosowania rozwiązania alternatywne.DEKLARACJA REACH


Firma SPRING-WAD stosując się do obowiązków wynikających z treści Rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), dokonuje oceny znajdujących się w wyrobach substancji i chemikaliów. W celu zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa naszych wyrobów nadzorujemy spełnianie wymagań REACH przez naszych dostawców.

Zwraca się szczególną uwagę na ocenę potencjalnego ryzyka związanego z istniejącymi i przyszłymi substancjami oraz prowadzenie działalności w taki sposób, aby jak najmniej szkodzić środowisku.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTRZEGANIE

Właściciel firmy zobowiązany jest wdrażać te zasady i informować swoich pracowników o ich prawach, obowiązkach i zobowiązaniach. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania miejscowego prawa i zasad Firmy SPRING-WAD. Jawna lub cicha akceptacja czynów, które są sprzeczne z Kodeksem postępowania, nie będzie tolerowana i może prowadzić do podjęcia postępowania dyscyplinarnego z sankcjami do zwolnienia i postępowania sądowego włącznie.ODSTĘPSTWA

Zgodę na odstępstwa od niniejszych zasad może wydawać wyłącznie Właściciel Firmy SPRING-WAD.JĘZYK

Pierwotna wersja niniejszego dokumentu została napisana w języku polskim. Jeśli dokument jest tłumaczony na inne języki, w razie sporów moc wiążącą zachowuje wersja polska.REGULARNY PRZEGLĄD

Wydawca niniejszego dokumentu jest zobowiązany zapewnić, aby co roku był on poddawany przeglądowi.ZGŁASZANIE PRZYPADKU POGWAŁCENIA KODEKSU POSTĘPOWANIA

Wszyscy pracownicy Firmy powinni zgłaszać domniemane przypadki pogwałcenia niniejszego Kodeksu postępowania swojemu przełożonemu.

 

 

 

 

Opracował:                                                                                         Zatwierdził:

Wojciech Odrobina                                                                               Roman Książek

 

Sporządzono dnia 12.05.2022

rev.01